Powrot do strony filharmonii

Wałbrzych, dnia 18 maja 2018 roku

Filharmonia Sudecka w Wałbrzychu zaprasza do składania ofert w postępowaniu publicznym dotyczącym dostawy w formie leasingu operacyjnego 6-osobowego samochodu typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu, z siedzibą przy ul. Słowackiego 4

Przedmiotem zamówienia będzie:

  • leasing operacyjny z opcją wykupu, fabrycznie nowego, 6-osobowego samochodu typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t

  • pojazd powinien spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikajace z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz rozporzadzenia wykonawczego tej Ustawy, a także posiadać komplet dokumentów wymaganych przy rejestracji

  • kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) - [34110000-1 - samochody osobowe], [34136100-0 - Lekkie samochody półciężarowe]

  • przed wydaniem samochodu Wykonawca zarejestruje pojazd w UM w Wałbrzychu - Wydział Komunikacji, ul. H. Sienkiewicza 9, 58-300 Wałbrzych.

     

Termin składania ofert 29 maja 2018, godz. 10, sekretariat Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu.


Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Karta zgodności oferowanej dostawy z wymaganiami zamawiającego

Zapytania oferentów i odpowiedzi zamawiajacego

Rozstrzygnięcie, protokół z otwarcia ofert

  program_regionalny__1.jpg logo_ds.png ue_flag.png  

 

 

projekt pn. "Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu"

nr umowy o dofinansowanie: RPDS.04.03.01-02-0035/16

oś priorytetowa 4 - środowisko i zasoby, działanie 4.3 - dziedzictwo kulturowe, poddzialanie 4.3.1 - dziedzictwo kulturowe / konkurs horyzontalny

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO                  W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO (RPO WD) NA LATA 2014-2020

 

instytucja kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego finansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego.